PHOTO BY:
TAKESHI MATSUMOTO
TOMOTARU KAMIISHI

TOKYO STARTUP GATEWAY